Kritéria pro zápis

 

Děti přijímáme v průběhu celého školního roku. Zpravidla se jedná o děti ve věku od 3 do 6 let.

Pro přijetí dítěte je potřeba řádně vyplnit a podepsat smlouvu a evidenční list.

Kritérii pro přijetí jsou:

1. Volná kapacita

2. K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaty pouze děti zdravotně způsobilé, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci na základě ustanovení § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

3. Dítě se zdravotním postižením jsme schopni přijmout pouze při zabezpečení vhodných podmínek pro předškolní vzdělávání tohoto dítěte.

4. Dítě musí být schopno vzdělávat se podle montessori metody a rodiče se vzděláváním touto metodou musí souhlasit.

 

Naše školka není schopna příjmout děti mladší 3 let. Opravu bereme až přesně od 3 let věku.